Chat pro oprávněné uživatele je obvykle v provozu od 18:00 do 22:00

Definice dětské pornografie

Ostatní témata odborného charakteru, která se nehodí do jiného subfóra - pediatrie, gynekologie, sexuologie, psychiatrie, právní otázky, problematika kolem dětské pornografie,...
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Definice dětské pornografie

Příspěvekod Plyšáček » 9.5.2016 12:23:07

ODBORNÉ TÉMATICKÉ VLÁKNO MAPUJÍCÍ, CITUJÍCÍ, POPISUJÍCÍ A SROVNÁVAJÍCÍ NEJRŮZNĚJŠÍ VÍCE ČI MÉNĚ ODBORNÉ DEFINICE TOHO, CO JE DĚTSKÁ PORNOGRAFIE

Související témata:
History of Child Pornography (ENG)
Legislativa související se zneužíváním dětí
Vztah pedofilů k dětské pornografii - průzkum

Okrajově související témata:
Figuríny holčiček jako DP
Rozbor některých fotografií Jana Saudka z hlediska posuzování DP


odkaz a zdroj: atlantic.ctvnews.ca


Pouštíme se do nesmírně náročného a časově neomezeného tématu, jehož cílem je nastudovat nejrůznější více či méně zdařilé definice toho, co rozumíme pod označením dětská pornografie (dále DP). Věnovat se budeme rovněž nejrůznějším individuálním názorům a výrokům z úst odborníků - soudních znalců, dětských psychologů, sexuologů a kriminalistů. Jednotlivé definice a citace nemůžeme řadit chronologicky, pokusíme se však o smysluplnou studii.

Osobně se setkávám s mnoha vágními až naivními názory a představami kolem DP. K tématu se vyjadřují specialisté, kteří ani neznají slangové výrazy (dépéčko, pohádky), široká veřejnost, která dítě vyfocené na pláži považuje ve vyhrocených případech za oběť zneužití, média, která ráda fascinují nesmysly a pletou pojmy s pomluvami, i pedofilové, kteří DP nikdy ani nezahlédli a nebo dokonce ani netuší, že jsou pedofilně orientováni.

Neexistuje jedna správná a postačující definice. A hlavně ji nehledejte v zákonících. Ty se vyjadřují k potrestání za ni. O tom, co je či není DP, se dozvídáme od znalců problematiky z různých odborných pramenů i od popletených žurnalistů z matoucího bulváru. Mezi znalci jsou i tací, co se nedokáží vyjádřit jasně, jednoznačně a obecně, aniž by nepoužili nějakou tu bajku.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Wikipedie k pojmu Dětská pornografie

Příspěvekod Plyšáček » 9.5.2016 13:45:44

Dětská pornografie dle Wikipedie


Úvod:
Dětská pornografie je druh pornografie, v níž jsou zobrazeny dítě či děti jako sexuální aktéři nebo objekty.
Definice pornografie ani dětské pornografie není obecně ustálená ani jednotná a obvykle se přizpůsobuje represivním potřebám státu.

Obvykle se za dětskou pornografii považuje:
- zobrazení soulože, masturbace nebo podobných aktivit, jichž se účastní dítě nebo děti
- zobrazení dětských genitálií nebo dětské nahoty pořízené nebo používané za účelem sexuálního vzrušení nebo uspokojení


Definice zahrnuje nejen vizuální díla (fotografie, kresby, filmy, sochy), ale i literární nebo zvuková zobrazení (fantazijní povídky, záznam dětského hlasu apod.).
Český právní řád termín „pornografické dílo“ nijak nevymezuje a pro regulaci dětské pornografie používá formulaci „pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě“.

Definice pornografického díla:
Český trestní zákon neobsahuje žádné vymezení a žádnou definici, které by popisovaly, jaké objektivní znaky či okolnosti činí dílo pornografickým. V praxi tedy takové hodnocení záleží na libovůli znalců a orgánů činných v trestním řízení, přičemž v případě „dětské pornografie“ zákon nebrání ani aplikaci extrémních výkladů, kdy za pornografické dílo může být účelově prohlášeno jakékoliv dílo, které například zobrazuje dětskou nahotu, popisuje erotický či sexuální život dětí atd. Předmětem právní nejistoty a diametrálně rozdílných výkladů zákona pak mohou být jak díla s uměleckou či vzdělávací hodnotou, tak například díla osobní či rodinné povahy, díla pořízená v rámci odborné dokumentace či výzkumu, díla využívaná v sexuologické diagnostice (například díla prezentovaná pacientům v rámci falografického testování) atd. Zákon nespecifikuje, zda může pornografické dílo „vzniknout“ tím, že někdo použije k pornografickým účelům dílo vzniklé původně k jiným účelům, kdy pornografické znaky nebo pornografické využití jsou pouze jedním z více aspektů díla atd.
Přestože mnozí právníci i sexuologové na tuto vágnost zákona mnohokrát upozorňovali, v novele z roku 2007 ani v návrzích nového trestního zákona předkládaných od roku 2004 není zřejmá žádná snaha o zpřesnění.

Subjektivní hodnocení díla:
V praxi často dochází k tomu, že otázka, zda dílo je pornografické, není posuzována objektivně z povahy díla, ale ze způsobu jeho užívání nebo důvodů jeho držení. Někdy tedy bývá jako pornografické hodnoceno dílo, které je schopné u některých osob vyvolat pohlavní vzrušení, přestože například nebylo za tímto účelem vytvořeno nebo ani nemá formální rysy pornografického díla (může zobrazovat i nepornografickou nahotu nebo i zčásti oblečené děti). V praxi tak dochází k tomu, že osoba, která je pedofilně zaměřená nebo které je takové zaměření v rámci trestního řízení přiřknuto, může být trestána za takové jednání, které by u jiné osoby za trestné považováno nebylo, případně je de facto trestána nikoliv za své jednání ani za újmu způsobenou jiné osobě, ale za své vrozené zaměření.

Zdroj: Wikipedie
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Wikipedie k pojmu Pornografie

Příspěvekod Plyšáček » 11.5.2016 10:10:18

Dětská pornografie dle Wikipedie u hesla Pornografie


Pornografie je neumělecké znázornění lidského těla či sexuálního chování, které nemá jiný účel, než podněcovat sexuální pud. V přeneseném širším smyslu hanlivé označení vulgárního, příliš otevřeného literárního útvaru, zpravodajství atd. Hranice mezi erotikou a pornografií jsou do značné míry subjektivní.

Podle svého obsahu se dělí na:
  1. tvrdou pornografii – dílo, ve kterém se projevuje násilí (skutečné, nikoli přestírané) či neúcta k člověku (např. bondage, koprofilie nebo koprofágie) nebo které znázorňuje pohlavní styk se zvířetem (sodomie a zoofilie);
  2. dětskou pornografii – zobrazuje nebo jinak využívá dítě (dítětem se v českém trestním právu ve smyslu § 126 trestního zákoníku míní osoba mladší 18 let), může se také jednat o osobu, která se dítětem pouze jeví (buďto je ve skutečnosti starší nebo jde o literární nebo kreslené dílo, tedy o tzv. „virtuální dětskou pornografii“); podle judikatury jsou dětskou pornografií např. snímky obnažených dětí v polohách vyzývavě předvádějících pohlavní orgány za účelem sexuálního uspokojení, snímky dětí zachycující polohy skutečného či předstíraného sexuálního styku s nimi nebo jiné obdobně sexuálně dráždivé snímky dětí, charakter dětské pornografie tak nelze shledávat jen v tom, že dílo slouží k uspokojení osob trpících danou sexuální deviací;
  3. prostou pornografii – vše ostatní;
Zdroj: Wikipedie
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Definice pojmů Pornografie, Dítě a Dětská pornografie

Příspěvekod Plyšáček » 11.5.2016 12:41:04

Zdroj: Šárka Kryglová, Diplomová práce Trestní aspekty dětské pornografie (2010/2011)

1.1 Pojem pornografie
Dříve než se budu zabývat samotným pojmem dětské pornografie a trestními aspekty s ním spojenými, je nutné vymezit, co je pojem pornografie.
Z hlediska původu slova, pornografie pochází z řečtiny, je složené ze slov porné, což znamená prostitutka, popř. pornei, které se přeloží jako smilstvo, a grafein, které v češtině znamená sloveso psát.
Neexistuje jednotná definice, co je pornografie, nejjednodušeji se dá říci, že se jedná o „znázorňování sexuálních motivů za účelem vyvolání pohlavního vzrušení“.
Slovník cizích slov pak nabízí vysvětlení pojmu pornografie jako „necudné, oplzlé, jednostranné užití motivů sexu a pohlaví“.
Jednu z dalších možností, jak definovat pornografii, nabízí Malý encyklopedický slovník. Podle něj se jedná o neumělecké zobrazení lidského těla či sexuálního chování, přičemž toto znázornění má jediný účel, a to podněcovat sexuální pud.
Důležité je si uvědomit nejen to, co je pornografií, ale také, co jí není. Za pornografii nelze považovat pouhý obraz nahého lidského těla nebo umělecké dílo, i když by zachycovalo nejintimnější chvíle lidí, dokonce i když by mohlo sexuálně vzrušovat některé jedince. Pornografickým dílem nejsou ani historicky cenné předměty pornografické povahy nebo věci určené k vědeckým, uměleckým či osvětovým cílům.
Pornografické dílo je dílo dle autorského zákona, pokud splňuje znaky díla. Jedná se tedy o literární nebo jiné umělecké dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

1.2 Pojem dítě
Klíčové pro dětskou pornografii jsou dva pojmy, a to pornografie a dítě. Pojem pornografie jsem se snažila vymezit v předchozí podkapitole, nyní se zaměřím na definici dítěte.
K pojmu dítě je v právních řádech různých států přistupováno různě. Dle čl. 1 písm. a) Rámcového rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii je hranicí pro pojem dítěte v souvislosti se zneužitím k pornografii 18 let.
Přesto se můžeme setkat, že v Nizozemsku je tato hranice nižší, a to 16 let, severní státy jako je Švédsko nebo Norsko přesnou hranici neurčují, pouze stanoví, že dětská pornografie je znázorňování sexuálních úkonů na osobách, jejichž tělesný vývoj ještě není nebo se nezdá být ukončen. Zajímavou otázkou, která se v souvislosti s tímto problémem může objevit, je, zda zletilá osoba může dát souhlas k šíření svých dětských fotek jako pornografického díla.
Dle ustanovení § 126 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TrZ“ nebo “trestní zákoník“) je dítětem osoba mladší 18 let.

1.3 Pojem dětská pornografie
Vzhledem k tomu, že pojem pornografie nemá svou jednotnou definici, vymezit dětskou pornografii také nelze jednotně. Během vývoje se o popsání jevu dětské pornografie pokusilo hodně odborníků, přesto legální definici bychom hledali marně ve všech právních řádech.
Nejvýznamnějším krokem k definování dětské pornografie byl bezesporu Stockholmský kongres boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dítěte v roce 1996, kde byla přijata definice dětské pornografie: „Jakékoliv zpodobnění dítěte účastnícího se skutečné nebo předstírané explicitní sexuální aktivity, ať už je toto zpodobnění provedeno jakýmkoliv způsobem, a rovněž tak jakékoliv zpodobnění sexuálních orgánů dítěte určené primárně k sexuálním účelům.“
Pokud se podíváme do právního řádu České republiky, tak zde nenalezneme ani legální definici dětské pornografie, nýbrž ani pornografického díla. Dle důvodové zprávy není definice pornografického díla obsažena v trestním zákoníku především proto, že posuzování tohoto pojmu nečiní v praxi problém a to hlavně díky platné judikatuře.
O jedno z vysvětlení pornografického díla zobrazující dítě se pokusil i Nejvyšší soud, který ve svém rozhodnutí 7 Tdo 1077/2004 dospěl k závěru, že pornografické dílo zobrazující dítě je např. snímek obnažených dětí v polohách vyzývavě předvádějících pohlavní orgány za účelem sexuálního uspokojení, naopak o pornografické dílo bez dalšího nepůjde, pokud se bude jednat o snímky, které pouze znázorňují dítě a jsou poskytnuty osobám, které trpí sexuální deviací.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Definice dětské pornografie na policie.cz

Příspěvekod Plyšáček » 14.5.2016 15:12:58

Na stránkách http://www.policie.cz v záložce Prevence je v článku Počítačová mravnostní kriminalita srozumitelná definice DP pro širokou veřejnost.

Definovat dětskou pornografii lze mnoha způsoby. Vždy se ovšem jedná o určitou formu znázornění, například v podobě fotografie či videozáznamu, sexuálních motivů či aktivit, ve kterém je zobrazeno jako sexuální aktér nebo objekt dítě. Vše za účelem vyvolání pohlavního vzrušení. Může se jednat například o snímky obnažených dětí zachycující polohy skutečného či předstíraného sexuálního styku nebo snímky obnažených dětí v polohách vyzývavě předvádějících pohlavní orgány. Český právní systém zakazuje zveřejňování, zprostředkování, nabízení, uvedení do oběhu a jiné zpřístupnění dětské pornografie. Zde je na místě podotknout, že i děti mohou být šiřiteli dětské pornografie.

Nelze opomenout i jiné způsoby páchání trestného činu šíření dětské pornografie. Typickým příkladem je fotografování dětí - modelů za účelem uplatnění v reklamě či pro zahraniční časopisy. Organizátoři těchto akcí oslovují zpravidla rodiny ve složité sociální či finanční situaci s příslibem nafocení dítěte pro takového účely. Za touto záminkou se však může skrývat produkce dětské pornografie. Pachatelé často nutí své oběti, aby lákaly i další děti ke spoluúčasti. V některých případech jde tato trestná činnost ruku v ruce s užitím omamných a psychotropních látek.
...

Trestné formy jednání ve vztahu k dětské pornografii jsou obsaženy v trestním zákoníku. Ten upravuje speciálním ustanovením k trestnému činu šíření pornografie užší okruh případů, a to konkrétně výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií v § 192. Zahrnuje přísnější regulaci případů, kdy někdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Zmínky o DP v literatuře

Příspěvekod Plyšáček » 18.5.2016 12:25:12

V knize R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech je uvedena Definice OSN z roku 1994

DĚTSKÁ PORNOGRAFIE je definována jako "jakýkoli obrazový nebo textový materiál, který používá děti v sexuálním kontextu, obrazová pornografie je vymezena jako zobrazení dítěte při výslovné sexuální činnosti skutečné nebo simulované, nebo vystavování pohlavních orgánů pro sexuální uspokojení uživatele; zahrnuje výrobu, rozšiřování nebo používání takového materiálu; zvuková pornografie je definována jako používání jakýchkoli zvukových prostředků užívajících dětský hlas, skutečný nebo simulovaný, za účelem sexuálního uspokojení uživatele, a zahrnuje výrobu, rozšiřování nebo používání takového materiálu".

Z knihy Petr Weis a kol.: Sexuální zneužívání dětí (2005), stať o pornografii (str. 42-43 a 142)

Například Šámal a spol. (1998) považují za pornografii jakýkoliv předmět, je-li pozorován ať přímo nebo prostřednictvím technického zařízení zvláště intenzivním a vtíravým způsobem, a který podněcuje samotný sexuální pud. Současně takové dílo hrubě porušuje uznávané morální normy dané společnosti a vyvolává pocit studu. Pro pornografický charakter je důležitý obsah celého díla, způsob užití, kupříkladu v soudním nebo vědeckém spise, znaleckém posudku, historickém pojednání. Nezáleží pak na subjektivním záměru autora, neboť jde o objektivní posouzení, ale ani na tom, komu je dílo předkládáno.
Co za pornografické dílo nelze považovat, je například zobrazení nahého lidského těla při koupání, modelu v ateliéru nebo exteriéru, k reklamním účelům, ale také umělecké dílo, i když bude zobrazovat nejintimnější chvíle lidí, případně vyvolávat sexuální vzrušení či vzbuzovat pocit studu či ošklivosti. Rovněž tak předměty určené k vědeckým a osvětovým cílům nelze považovat za pornografická díla.
Je mimo jakoukoliv pochybnost, že zobrazení sexuálního styku s dítětem, případně styku mezi dětmi lze považovat za trestné. Nicméně pojem zobrazení dítěte je výrazně širší a znamená, že ani ne tak vlastní zobrazení jako spíše účel či motivace tohoto zobrazení jsou rozhodujícími kritérii pro právní kvalifikaci skutku. Například zhotovení fotografie nahého dítěte pro rodinné album je nezávadným jednáním, zatímco zhotovení téže fotografie proto, aby se nad ní ukájela pedofilně orientovaná osoba, by naplňovalo skutkovou podstatu trestního činu ohrožování mravnosti.

POJMEM DĚTSKÁ PORNOGRAFIE se rozumí jakékoli spodobnění dítěte účastnícího se skutečné nebo předstírané explicitní sexuální aktivity, ať už je toto spodobení provedeno jakýmkoli způsobem, a rovněž tak jakékoli spodobení sexuálních orgánů dítěte určené primárně k sexuálním účelům.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Citace z rozsudku Nejvyššího soudu

Příspěvekod Plyšáček » 19.5.2016 9:35:37

Rozsudek Nejvyššího soudu s označením 7 Tdo 1077/2004

V prvé řadě vzniká pochybnost o tom, zda předmětné nosiče byly skutečně pornografické. Závěr o tom, zda posuzovaný nosič obrazu je pornografický, je poněkud ztížen tím, že trestní zákon ani jiná vnitrostátní norma explicitní definici pornografie, resp. pornografického díla, neobsahují. Podle všeobecně respektovaného výkladu tohoto pojmu, který přebírá i trestněprávní judikatura, se za něj považuje dílo, které zvláště intenzivním a vtíravým způsobem zasahuje a podněcuje sexuální pud, přičemž současně překračuje uznávané morální normy příslušné společnosti, čímž u většiny jejich členů vzbuzuje stud. Specificky pak nutno podle názoru Nejvyššího soudu přistoupit k dětské pornografii, neboť obrazová prezentace dítěte, zejména nižšího věku, zpravidla u normálního jedince nevede k vybavení sexuálních asociací. Nutno však brát v úvahu i skutečnost, že za dítě se... považuje osoba mladší než osmnáct let... Přitom je nutno brát v úvahu i místo, čas, formu a kontext, v nichž je dílo prezentováno.

V posuzovaném případě byly podle zjištění soudů na zajištěných nosičích portréty dětských modelů, dívek i chlapců, ve věku od 6 do 15 let, a to oblečených, zčásti svlečených i zcela nahých. Podle Nejvyššího soudu závěr o tom, zda nosiče vyráběné a šířené obviněným P. R. jsou pornografické, nelze činit v obecné rovině ohledně celého archivu jeho společnosti, ale závěr o pornografickém obsahu je nutno specifikovat ve vztahu ke konkrétním nosičům. V tomto směru tedy soudy nepochybily, když závěr vztáhly na nosiče specifikované ve výroku rozsudku okresního soudu.

Nejvyšší soud však současně zdůrazňuje, že závěr o pornografickém charakteru díla nelze dovozovat bez dalšího jen z toho, že je prezentováno za účelem uspokojení osob trpících sexuální deviací (pedofilií, hebefilií či efebofilií), tedy osob, pro které jsou sexuálně atraktivní nedospělé osoby, na místech nebo v médiích, které tyto osoby vyhledávají. Podle Nejvyššího soudu lze v souladu se závěry znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychologie se zaměřením na sexuologii... za pornografii jednoznačně považovat snímky obnažených dětských modelů v polohách vyzývavě prezentujících pohlaví, resp. zaujímajících polohy stimulující představu sexuálního styku s nimi. Na podporu tohoto závěru lze odkázat např. na čl. 2 písm. c) Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie, podle kterého se dětskou pornografií rozumí jakékoli zobrazování dítěte libovolnými prostředky při skutečných nebo předstíraných zřejmých sexuálních aktivitách či jakékoli zobrazování pohlavních orgánů dítěte k prvotně sexuálním účelům.

Ve světle této argumentace pak naproti tomu za pornografické nebude možno označit snímky zachycující oblečené dětské modely ani modely částečně či plně obnažené, které shora uvedená kritéria nenaplňují, takže u normálního jedince nevzbuzují sexuální asociace a působí sexuálně stimulujícím způsobem toliko na jedince pohlavně deviantního. Protože objektem trestného činu ohrožování mravnosti... je ochrana společnosti před útoky vzbuzujícími stud a odpor a atakujícími její morální standardy, nedochází prezentací děl, která u normálního jedince nevzbuzují žádné (tedy ani pozitivní ani negativní) sexuální asociace k porušení tohoto chráněného zájmu, byť sexuálně deviantního jedince stimulují.

Okresní soud sice vyslechl k těmto otázkám podrobně znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychologie se zaměřením na sexuologii..., avšak přestože znalec některé z jemu předložených obrazových materiálů za pornografické neoznačil..., okresní soud bez bližšího vysvětlení přikládal takový charakter všem předloženým materiálům.

Jako důvodné proto hodnotí Nejvyšší soud námitky dovolatele, podle nichž nelze paušálně hodnotit posuzované fotografické materiály jako pornografické jen z toho důvodu, že jsou na nich zachyceny děti a proto, že byly prezentovány na serveru určeném pedofilům.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Definice pojmu Pornografie

Příspěvekod Plyšáček » 22.5.2016 17:37:34

Zdroj: Filip Svoboda: Diplomová práce Trestněprávní aspekty pornografie (2015), str. 8-22

...
Pro pojem pornografie je typická jeho nejednoznačnost. Obtížnost jasného a nesporného vymezení pornografie pramení z její komplexní provázanosti se společenskými normami, jejichž obsah je sám o sobě nesnadno definovatelný a v závislosti na místě, čase a přístupu konkrétní osoby nejednotný.
...

„Pornografie je dílo zdůrazňující sexualitu a podněcující sexuální vzrušení, které překračuje obecně uznávané normy morálky a slušnosti. Pornografické dílo může mít podobu literární, výtvarnou, filmovou, zvukovou apod. Samotné zobrazení nahého lidského těla však není pornografickým dílem. To platí například pro umělecká díla moderní i díla historické hodnoty, studijní materiály, odbornou literaturu apod. Rozhodnutí, zda se jedná o pornografii, závisí na posouzení díla v jeho komplexnosti, způsobu a formě jeho užití apod.“ (Nové universum: všeobecná encyklopedie A-Ž. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2003)
...

Dle tehdejší literatury je pornografické dílo charakteristické tím, že vtíravým způsobem podněcuje sexuální pud a zřejmě překračuje podle převládajících názorů ve společnosti uznávané hranice sexuální slušnosti. Proti tomuto vymezení nelze mít větších námitek. Snad jen v použití obratu „vtíravým způsobem“ osobně shledávám poněkud přebytečné negativní zabarvení a volil bych raději neutrálnější synonymum, např. „neodbytným způsobem“. Uvedené vymezení je dodnes tradičně zastáváno zejména v učebnicích trestního práva autorských kolektivů vedených prof. Otou Novotným. Později byla tato definice doplněna v tom smyslu, že pornografické dílo zároveň uráží neakceptovatelným způsobem cit pro sexuální slušnost. Dle mého názoru se jedná o určité zúžení definice, jakési zpřísnění podmínek, které je nutné zkoumat při tzv. testu pornografické povahy díla. Zatímco může určité dílo podněcovat sexuální pud i překračovat společensky obecně uznávané hranice sexuální slušnosti, nemusí zároveň přímo urážet neakceptovatelným... způsobem cit pro sexuální slušnost. Je však otázkou, zda by měla být při posuzování pornografického díla (např. v kontextu šíření pornografie mezi osoby mladší 18 let) podmínka způsobilosti takové urážky považována za nezbytnou, pokud by byly zároveň naplněny ostatní uvedené znaky.
...

V komentářích a učebnicích autorských kolektivů vedených prof. Jiřím Jelínkem je tradičně za pornografické dílo považováno takové dílo, jehož „jediným účelem je vyvolat (zvyšovat) sexuální vzrušení“ (a dříve též „současně vzbuzovat stud a ošklivost“)... Lze poukázat především na sporný znak jediného účelu. Pokud tedy bude mít dané dílo ještě jakýkoliv další účel než vyvolání sexuálního vzrušení, nelze ho považovat za pornografické? Vedle tradičně uváděného uměleckého či vědeckého účelu... by se mohlo jednat např. i o pouhý účel dosažení zisku či pobavení diváka, což by samozřejmě nemělo mít jakýkoliv vliv na posouzení pornografické povahy díla.
...

Nejvyšší správní soud pak poměrně trefně poznamenal, že „hranice mezi pornografií, materiálem se zákonem nedovolenými prvky pornografie a erotikou není nijak jasně vymezena, je nestálá a odvíjí se od kulturních, náboženských a jiných zvyklostí společnosti i od osobních zkušeností každého jedince. Pornografií se rozumí především znázorňování lidského těla či sexuálního chování, vytvořené především s cílem podněcovat sexuální pud. Jako pornografické se zpravidla označují pouze materiály, které překračují morální normy společnosti a vzbuzují u výrazné části stud, slabší formy podobných zobrazení se v takovém případě označují jako erotika. Erotika naopak nezobrazuje lidskou sexualitu jako dominantní motiv, může sexuálně vzrušovat, není to však její primární cíl, takovéto vzrušení není primární a záměrné, erotika nepřekračuje soudobé standardy společnosti.“
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Definice pojmu Dětská pornografie

Příspěvekod Plyšáček » 25.5.2016 12:23:32

Zdroj: Filip Svoboda: Diplomová práce Trestněprávní aspekty pornografie (2015), str. 23-28

Trestní represe dětské pornografie je úzce spojena s řadou mezinárodněprávních a unijních dokumentů týkajících se ochrany dětí před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním, z nichž některé obsahují vlastní definice daného pojmu.
Podle Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o prodeji dětí, dětské prostituci a dětské pornografii z roku 2000 se dětskou pornografií rozumí jakékoliv zobrazování dítěte libovolnými prostředky při skutečných nebo předstíraných zřejmých sexuálních aktivitách či jakékoliv zobrazování pohlavních orgánů dítěte k primárně sexuálním účelům.
Podle Úmluvy o počítačové kriminalitě z roku 2001 termín dětské pornografie zahrnuje pornografický materiál, který vizuálně znázorňuje nezletilou osobu, která se účastní sexuálně jednoznačného chování, osobu, jež se zdá být nezletilou, která se účastní sexuálně jednoznačného chování a realistické zobrazení představující nezletilou osobu, která se účastní sexuálně jednoznačného chování.
Podle Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním z roku 2007 se dětskou pornografií rozumí jakýkoli materiál, který vizuálně zobrazuje dítě, které se účastní skutečného nebo předstíraného zřejmého sexuálního jednání nebo jakékoli zobrazení pohlavních orgánů dítěte k primárně sexuálním účelům.
Podle již zrušeného rámcového rozhodnutí Rady EU 2004/68/SVV o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii z roku 2003 se dětskou pornografií rozumí materiál, který zobrazuje skutečné dítě, které se aktivně nebo pasivně účastní jednoznačně sexuálního jednání, a to včetně dráždivého vystavování přirození nebo ohanbí dítěte, nebo který zobrazuje skutečnou osobu se vzhledem dítěte nebo realistické znázornění neexistujícího dítěte, které se aktivně nebo pasivně účastní výše specifikovaného jednání.
Konečně podle směrnice 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii z roku 2011, která je zatím posledním aktuálně účinným unijním předpisem týkajícím se dané problematiky, se dětskou pornografií rozumí jakýkoli materiál, který zobrazuje dítě, které se účastní skutečného nebo předstíraného jednoznačně sexuálního jednání, nebo jakékoli zobrazení pohlavních orgánů dítěte prvotně k sexuálním účelům, a dále též jakýkoli materiál, který zobrazuje osobu se vzhledem dítěte, která se účastní skutečného nebo předstíraného jednoznačně sexuálního jednání, nebo každé zobrazení pohlavních orgánů osoby se vzhledem dítěte k prvotně sexuálním účelům, a konečně realistické obrázky dítěte, které se účastní jednoznačně sexuálního jednání, nebo realistické obrázky pohlavních orgánů dítěte k prvotně sexuálním účelům.
...

Přestože výše zmíněné mezinárodněprávní a unijní dokumenty obsahují poměrně jasné a určité definice dětské pornografie, v ČR zákonodárce poskytl pouze obecnou sekundární legální definici tohoto pojmu a opět ponechal jeho bližší vymezení na odborné literatuře a rozhodovací praxi soudů. Vágní formulace pornografického díla, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, má pak jistý negativní vliv na určitost celého ustanovení a je nutné, oproti tvrdé pornografii, klást ještě větší důraz na teleologický výklad. Účelem § 192 tr. zákoníku je samozřejmě postih pornografie, ve které se děti vyskytují jako objekt sexuálního zájmu, ne však postih pornografických děl, ve kterých jsou takové osoby zobrazovány např. jako nezúčastnění pozorovatelé sexuálně motivovaného jednání nebo pouze ve scénách nepornografického charakteru apod.
Je třeba zdůraznit, že i bez ohledu na zmíněnou neurčitost vymezení samotného obsahu dopadá pojem dětské pornografie dle tr. zákoníku na podstatně širší okruh materiálů, než jako je tomu u mezinárodněprávních a unijních alternativ. Ty jsou totiž omezeny pouze na různé formy zobrazení, zatímco tr. zákoník používá též pojem jiného využití a s ním svázané další možné formy pornografického díla, kterými může být např. nahrávka dětského hlasu či popis účasti dítěte na sexuálních aktivitách v rámci písemného pornografického díla.
...

Daný pojem by pak měl být vykládán právě v kontextu mezinárodněprávních závazků. Za osobu, jež se jeví být dítětem, je tak nutno považovat zejména osobu starší 18 let, u které je předstíráno, že tohoto věku nedosáhla, a vzhledem (třeba i podpořeným např. maskováním či líčením) připomíná dítě. Podobnost s dítětem musí být jednoznačná natolik, aby uváděla většinu vnějších pozorovatelů v omyl, že se jedná o skutečné dítě. Pod tento pojem by nicméně jistě neměly být zahrnovány případy, kdy sice samotný vzhled osoby může vyvolat dojem, že se jedná o osobu mladší 18 let, ale zároveň z dalších okolností nevyplývá, že je u této osoby předstíráno nedosažení potřebného věku. Určitou relevanci tak může mít ve sporných případech též původcem pornografického díla poskytnuté upozornění (např. na začátku filmu, na webové stránce apod.), že všechny zobrazené osoby dosáhly věku 18 let. Druhým případem osoby, jež se jeví být dítětem, je pak spojen s výše zmíněné realistickým zobrazením (neexistujícího) dítěte, tedy realistickou virtuální pornografií. Důvodem trestního postihu pornografie, která zobrazuje nebo jinak zneužívá osobu, jež se jeví být dítětem, je zřejmě především prevence možné účelové obhajoby pachatele v případech týkajících se skutečné dětské pornografie postavené na argumentu, že sporný materiál pokládal za běžnou pornografii, ve které účinkují skutečné osoby se vzhledem dítěte, nebo pouze za realistický počítačový výtvor. Nicméně určitou roli může hrát i ochrana mravnosti, resp. souvisejících společenských hodnot.
...

Z novější judikatury Nejvyššího soudu pak vyplývá, že „aby mohlo být nějaké dílo zobrazující dítě podle tr. zákoníku považováno za pornografické (…), musí jednak u normálního jedince vyvolávat aktualizaci sexuálního pudu a za druhé překračovat uznávané morální normy příslušné společnosti, a tedy u většiny jejich členů vzbuzovat stud“ a je tak zcela zřejmé, že „v našem kulturním prostředí jednoznačně definici pornografie splňují“ např. „fotografie dívky mladší osmnácti let provádějící felaci“ nebo fotografie „osob zjevně mladších osmnácti (…) i patnácti let, situovaných v polohách vyzývavě předvádějících obnažené pohlavní orgány za účelem sexuálního uspokojení“. Naopak za dětskou pornografii zřejmě nemusí být za určitých okolností považovány např. fotografie zobrazující nezletilou dívku ve spodním prádle či v nezapnuté poodhalené košili s viditelným jedním ňadrem.
...

Konečně lze upozornit též na rozhodnutí Nejvyššího soudu o zaznamenání údajů o odsouzení občana ČR cizozemským soudem ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů, který byl rozsudkem chorvatského soudu „uznán vinným trestným činem proti pohlavní svobodě a mravům – zneužití dětí nebo mladistvých pro pornografii“, protože „na pláži (…) za účelem pořízení snímků s pornografickou tématikou pomocí digitálního fotoaparátu (…) vyfotil 37 neznámých dívek a 3 neznámé chlapce ve věku dva až osm let, kteří se koupali na uvedené pláži, při tom se soustředil na jejich nahá těla, pohlavní orgány a hýždě, přičemž pořídil celkem 1877 takových snímků“, v čemž Nejvyšší soud v návaznosti na rozhodnutí chorvatského soudu shledává naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 tr. zákoníku (bez bližší specifikace odpovídajícího odstavce příslušného ustanovení).
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7562 x
Kontaktovat uživatele:

Pornografie versus umění, písemná DP

Příspěvekod Plyšáček » 13.6.2016 10:03:41

Zdroj: Kateřina Golková, Diplomová práce Meze svobody projevu v umělecké tvorbě (2012), str. 37-40

Znaky dětské pornografie jsou přímo definovány, jde o pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě. Nemusí dojít k pohlavnímu styku s dítětem, postačí i polohy naznačující skutečný či předstíraný sexuální styk i jiné obdobně sexuálně dráždivé snímky dětí.

Podle čl. 2 písm. c) Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte se dětskou pornografií rozumí: „Jakékoli zobrazování dítěte libovolnými prostředky při skutečných nebo předstíraných sexuálních aktivitách či jakékoli zobrazování pohlavních orgánů dítěte k prvotně sexuálním účelům.“

V USA Nejvyšší soud rozhodnutím New York v. Ferber připustil zákaz dětské pornografie bez ohledu na to, zda naplňuje znaky obscenity dle testu Miller, avšak za podmínky, že půjde o zobrazení skutečných dětí, neboť jde o ochranu dětí před zneužíváním, samotný argument mravnosti nepostačí.
Otázkou značně aktuální v případě dětské pornografie je, jak přistupovat k tzv. dětské pornografii virtuální, tedy k dílům literárním nebo kresleným, kde se nelze opírat o ochranu konkrétní osoby, neboť se zde žádná nevyskytuje a zbude pouze argument ochrany mravnosti. Dochází zde k názorovému střetu, kdy někteří odborníci vidí možnost v tomto typu pornografie nahradit lidem s pedofilními sklony dětskou pornografii reálnou a naopak jiní spatřují v této tvorbě pravděpodobnost stimulace takových jedinců k realizaci jejich představ.

Náš trestní zákoník nerozlišuje pornografii podle toho, jestli v ní vystupují skutečné osoby nebo ne a bylo by vhodné vzhledem k právní jistotě tento nedostatek odstranit. Jisté východisko nastiňuje Rámcové rozhodnutí Rady EU č. 2004/68/SVV, které dětskou pornografii vymezuje jako „pornografický materiál, který zobrazuje:
1. Skutečné dítě, které se aktivně nebo pasivně účastní jednoznačně sexuálního jednání, a to včetně dráždivého vystavování přirození nebo ohanbí dítěte, nebo
2. Skutečnou osobu se vzhledem dítěte, která se aktivně nebo pasivně účastní jednání v bodě 1.
3. Realistické znázornění neexistujícího dítěte, které se aktivně nebo pasivně účastní jednání v bodě 1.

Bod 3. bych viděla jako důležitou inspiraci pro náš právní řád, neboť by vyřešil spornost ohledně virtuální pornografie. V USA je nyní stěžejní v rámci hodnocení virtuální pornografie, zdali je počítačově generovaný obraz nerozeznatelný od skutečného dítěte, tedy že se průměrný člověk bude domnívat, že jde o reálné zobrazení skutečné osoby. Fakticky z toho lze vyvodit, že v USA nemůže prvky dětské pornografie splňovat kresba, animovaný film, socha apod.
Spornost naopak vzbuzuje bod 2., neboť zde máme dílo, které se jeví být dětskou pornografií, ale fakticky jí není, poněvadž aktéři jsou starší 18 let. Tato problematická definice připomíná soudní spor v USA Ashcroft v. Free Speech Coalition, kdy předmětem sporu byl zákon o ochraně před dětskou pornografií z roku 1966 a jeho verze definice dětské pornografie: „Jakékoli zobrazení (film, tisk, fotografe, obrázek…), ve kterém děti jsou či zdají se být účastny sexuálně explicitního chování.“ Nejvyšší soud shledal tuto definici jako zásah do svobody projevu a umělecké tvorby. Omezení dle něj bylo příliš vágní a mohlo omezit distribuci řady uměleckých děl, které se v nějaké podobě (nikoli pornografické) dotýkají dětské sexuality.
Kdybychom úpravu rámcového rozhodnutí přijali, pravděpodobně by nás v budoucnu čekal úplně stejný soudní spor. Navíc těžko si lze představovat dokazování toho, že se pachateli jevila osoba mladší 18 let. Nezařazení této úpravy lze tak považovat za správný krok z hlediska právní jistoty.

Pornografie jako umění?
Cílem pornografického díla má být vyvolání sexuálního vzrušení, k němu však může dojít i při reakci na díla prvotně nezamýšlená jako v tomto směru stimulující. Umělecká hodnota díla má vliv na posouzení jeho přínosu a podílí se na určení jeho stupně ochrany. „Umělecký charakter díla a jeho pornografická povaha by se (alespoň pro účely trestního postihu) měly vzájemně vylučovat a vždy by se měla zvažovat umělecká, společenská či politická hodnota.“ Nejvyšší soud ČR zastává názor, že nebudou za pornografii považovány předměty svou povahou určené k vědeckým, uměleckým a osvětovým cílům. Přikláním se k názorům založeným na americké koncepci obscenity, kde vzhledem k tomu, že jeden z prvků v definici pornografie je absence umělecké (estetické) hodnoty, nemůže dojít k tomu, aby umělecké dílo bylo pornografické, alespoň ne v právním slova smyslu. Dílo může obsahovat pornografické prvky, avšak v souladu s pravidlem, že se má hodnotit jako celek a ne podle pasáží vytržených z kontextu. Znaky pornografie naplní jen takový projev, který bude v celku sledovat vzbuzení chlípného zájmu (sexuálního pudu).
Opačný názor vyjádřil německý ústavní soud v případu románu „Josefína Mutzenbacherová – životní příběh vídeňské prostitutky“. Uvedl, že umění a pornografie se navzájem nevylučují, a proto i pornografický román může být uměním ve smyslu čl. 5 odst. 3 Základního zákona. V odůvodnění dále soud řekl, že předmětné dílo je třeba považovat jako umělecké nejen proto, že je formálně označeno jako román, ale vykazuje zároveň materiální znaky vlastní uměleckému dílu, jedná se o výsledek tvořivé duševní činnosti autora, který své dojmy, zkušenosti a fantazie vyjádřil v literární formě románu. To, zdali se jedná o umění, nemůže záviset na posouzení jeho stylu, úrovně či obsahu státními orgány ani na posuzování účinků na případné čtenáře. Tyto body však mohou hrát roli pro posouzení, zda má umělecká hodnota ustoupit jinému konkurujícímu základnímu právu.
Uměleckou hodnotou se také zabýval ESLP v případu Akdaş proti Turecku, kde ačkoli zmiňoval své předchozí rozhodnutí ve věci Handyside proti Velké Británii, rozvedl tentokrát své stanovisko ohledně vnitrostátního posouzení morálky takto: „Uznání kulturních historických a náboženských zvláštností členských států Rady Evropy nemůže jít tak daleko, aby zabránilo přístupu veřejnosti k dílům, která náleží do evropského literárního bohatství.“ V kauze šlo o publikování překladu erotického románu G. Apollinaira „11 tisíc prutů“ v Turecku. Kniha byla zabavena a tento zákrok nepovažoval ESLP za přiměřený a nezbytný v demokratické společnosti. Toto rozhodnutí považuji za klíčové pro oblast morálky a domnívám se, že sice je na jednu stranu záhodno zachovat různorodost v rámci Evropy a přihlížet na zájmy jednotlivých států, nicméně přílišné ustupování kontroverzním názorům by mohlo vést k nežádoucímu zastavení vývoje kultury. Zatím se často ukázalo, že díla ve své době považována za nepřijatelná se časem dočkala oprávněného uznání, a jedná-li se navíc o tvorbu již „ozkoušenou“, tedy takovou, která v mnoha státech je pozitivně hodnocena a přijímána, tím více jde-li o literární dílo, které si opatří jen část populace, nemělo by docházet k radikálním zákrokům v podobě zabavení a zákazu distribuce, naopak jsou-li zde obavy o narušení morálky, spoléhat na informovanost recipientů a dílo náležitě označit.
ESLP se i u mravnosti dostal k hodnocení cíle uměleckého díla v poměru k jeho formě a dopadu. Případ Karttunen proti Finsku vyzní až lehce ironicky. Šlo o výstavu sestávající se ze stovek eroticky laděných fotografií náctiletých dívek, stažených z internetu, kterými chtěla autorka upozornit na dostupnost a rozšířenost dětské pornografie a vyvolat tak diskuzi na toto téma. Vnitrostátní soudy sice braly v potaz její dobrý záměr (ačkoli byla odsouzena za držení a distribuci sexuálně obscénních zobrazení dětí, nebyl jí uložen žádný trest), její volba hasit oheň benzínem nebyla v jejich očích zrovna šťastná. Zájem na nešíření dětské pornografie tak byl jednoznačně silnější než svoboda uměleckého projevu a to bez ohledu na jeho poselství.

Zpět na “OSTATNÍ”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host